Preambule

Het OFFICE DE TOURISME DE CLUNY SUD BOURGOGNE verwerkt persoonsgegevens (hierna "persoonsgegevens" genoemd) die op u betrekking hebben wanneer u deze website (hierna de "site" genoemd) gebruikt.

Als gegevensbeheerder respecteren wij de privacy en beschermen wij de persoonsgegevens van de gebruikers van onze Site.
Dit beleid heeft tot doel U te informeren over de methoden voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van Uw Persoonsgegevens en over Uw rechten op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens met betrekking tot de ter zake geldende bepalingen, met name de wet 78-17 van 6 januari 1978 betreffende informatietechnologie, bestanden en vrijheden, bekend als de wet "Informatique et Libertés", in haar laatste versie, en met de RGPD (Algemene Verordening Gegevensbescherming) die sinds 25 mei 2018 van kracht is.

Artikel 1 - Toepassingsgebied van dit privacybeleid

Dit Beleid zet de principes en richtlijnen uiteen voor de bescherming van Uw Persoonsgegevens, waaronder Persoonsgegevens die op - of via - de Site worden verzameld.

Het OFFICE DE TOURISME DE CLUNY SUD BOURGOGNE verzamelt Persoonsgegevens (online, inclusief via e-mail, of offline); dit beleid is van toepassing ongeacht de wijze van verzameling of verwerking.

Het begrip "persoonsgegevens" heeft betrekking op alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Een persoon is "identificeerbaar" indien hij direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatienummer of van een of meer specifieke elementen.

Niet-persoonsgebonden gegevens" is informatie waarmee een persoon niet kan worden geïdentificeerd.

Artikel 2 - Plaatsen van opslag van persoonsgegevens

Alle Persoonsgegevens worden uitsluitend in Frankrijk opgeslagen, bij onze webhosting provider:

 • OVH - 2 rue Kellermann - 59100 ROUBAIX - FRANKRIJK
 • www.ovh.com

Artikel 3 - Gegevensbeheerder

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is: OFFICE DE TOURISME DE CLUNY SUD BOURGOGNE - 6 rue Mercière - 71250 CLUNY - FRANKRIJK; bepaalde technische diensten (hosting) worden toevertrouwd aan onze technische dienstverleners (IRIS Interactive, OVH (FRANCE)). Overeenkomstig artikel 28 van de RGPD is deze dienstverlener gebonden aan een strikte vertrouwelijkheidsclausule die elk gebruik van de hem toevertrouwde gegevens verbiedt dat niet is voorzien in het dienstverleningscontract en die hem verplicht technische en organisatorische maatregelen te treffen die voldoen aan de eisen van beveiliging en bescherming van persoonsgegevens.

Artikel 4 - Verzamelde gegevens

Persoonlijke gegevens

De persoonsgegevens kunnen het volgende omvatten:

 • Beleefdheid;
 • Naam ;
 • Voornaam;
 • E-mailadres ;
 • Postadres;
 • Geboortedatum ;
 • Telefoonnummer ;
 • Wachtwoord;
 • Portretfoto;
 • Geolocatie ;
 • IP-adres ;

En alle andere Persoonsgegevens die relevant kunnen zijn voor de hieronder uiteengezette doeleinden.

Opmerking voor bezoekers en gebruikers van de Site: bepaalde functies en kenmerken van de Site kunnen alleen worden gebruikt als U L'OFFICE DE TOURISME DE CLUNY SUD BOURGOGNE bepaalde persoonsgegevens verstrekt wanneer U de Site bezoekt of gebruikt. Het staat U vrij al dan niet alle of een deel van Uw persoonsgegevens te verstrekken.

Indien U er echter voor kiest deze niet te verstrekken, kan een dergelijke beslissing de verwezenlijking of bevredigende verwezenlijking van de hieronder beschreven doelstellingen verhinderen, kunnen bepaalde diensten en functies van de Site niet naar behoren functioneren en/of kan U de toegang tot bepaalde pagina's van de Site worden ontzegd.

Cookies en andere trackers

De Site kan gebruik maken van cookies of andere technologieën die persoonlijke informatie kunnen verzamelen of opslaan. Cookies zijn tekstbestanden die worden opgeslagen en gebruikt om persoonlijke en niet-persoonlijke informatie over uw navigatie op de Site te registreren.

Cookies kunnen permanent zijn (en blijven nadat U uitlogt van de Site om gebruikt te worden tijdens Uw volgende bezoeken aan de Site) of tijdelijk (en verdwijnen zodra U uitlogt van de Site).

Het OFFICE DE TOURISME DE CLUNY SUD BOURGOGNE gebruikt cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren, met name door :

 • waardoor een dienst Uw apparatuur kan herkennen, zodat U niet meerdere malen dezelfde informatie hoeft te verstrekken om dezelfde taak uit te voeren;
 • het herkennen van de gebruikersnaam en het wachtwoord die U reeds hebt opgegeven, zodat U deze niet opnieuw moet opgeven op elke webpagina die daarom vraagt.

Het OFFICE DE TOURISME DE CLUNY SUD BOURGOGNE gebruikt cookies om het verkeer en de gegevens op de Sites te analyseren om :

 • het aantal gebruikers van de diensten te meten, zodat ze gemakkelijker te gebruiken zijn en snel op Uw verzoeken kunnen reageren;
 • om L'OFFICE DE TOURISME DE CLUNY SUD BOURGOGNE te helpen begrijpen hoe gebruikers omgaan met de diensten om deze te verbeteren.

Het OFFICE DE TOURISME DE CLUNY SUD BOURGOGNE kan ook gebruik maken van de diensten van derde dienstverleners om de diensten voor haar rekening uit te voeren en met name om :

 • Uw surfgedrag te analyseren en het publiek van de Sites en Applicaties te meten;
 • Uw interesses te analyseren en U gerichte marketing- of reclameaanbiedingen te doen;
 • u in staat stellen inhoud van de Applicatiesites te delen met anderen op sociale netwerken of die anderen te laten weten wat U bekijkt of denkt (bijvoorbeeld de "Vind ik leuk"-knop op Facebook)

In dit geval kunnen webbakens en cookies van deze derde aanbieders worden gebruikt en opgeslagen. Bij het doorgeven van de door deze cookies gegenereerde informatie zullen de cookie-instellingen ervoor zorgen dat het IP-adres vóór de geolocatie en vóór de opslag wordt geanonimiseerd. Onze dienstverleners zullen deze informatie gebruiken om uw gebruik van de site te evalueren, om voor L'OFFICE DE TOURISME DE CLUNY SUD BOURGOGNE rapporten op te stellen over de activiteit van de site en om u betere diensten en reclame aan te bieden die zijn afgestemd op uw behoeften. Zij zullen uw IP-adres niet in verband brengen met andere van hun gegevens.

Wanneer U de Site bezoekt, zijn cookies standaard ingeschakeld en kunnen gegevens lokaal op Uw hardware worden gelezen of opgeslagen. De eerste keer dat U een cookie ontvangt, wordt U daarvan op de hoogte gebracht en kunt U beslissen of U deze al dan niet aanvaardt. Door de Sites te blijven gebruiken, aanvaardt U uitdrukkelijk het gebruik van dergelijke cookies door L'OFFICE DE TOURISME DE CLUNY SUD BOURGOGNE.

U kunt Uw browser ook zo instellen dat cookies (inclusief cookies gebruikt voor publieksmeting) automatisch worden geweigerd. Als u dat doet, is het echter mogelijk dat bepaalde kenmerken en functies van de Site niet goed functioneren en dat u geen toegang krijgt tot bepaalde delen of diensten van de Site.

Indien u uw gegevens wenst te wijzigen of te verwijderen, zie artikel 9: Uw rechten.

U heeft toegang tot uw cookiebeheerpaneel om de parameters voor het plaatsen en lezen van cookies in te stellen.

Bewaring van gegevens

Naar soort gegevens :

 • Gegevens van de burgerlijke stand (naam, voornaam, postadres, enz.): max. 3 jaar ;
 • Aansluitgegevens: max. 3 jaar ;
 • Locatiegegevens = 48h ;

Wij bewaren Uw Persoonsgegevens alleen gedurende een periode die noodzakelijk is en in verhouding staat tot het doel waarvoor ze zijn verzameld, d.w.z. maximaal 3 jaar vanaf de laatste keer dat U op Uw initiatief met ons in contact bent geweest.
Na bovengenoemde termijnen worden uw gegevens uitsluitend gewist of geanonimiseerd.

Artikel 5 - Doeleinden van het verzamelen van persoonsgegevens

Zoals hierboven aangegeven, verstrekt U Uw Persoonsgegevens vrijwillig.
De persoonsgegevens worden over het algemeen verzameld met het oog op de activiteit van L'OFFICE DE TOURISME DE CLUNY SUD BOURGOGNE, zoals het verbeteren van de marketing- en reclame-inspanningen van L'OFFICE DE TOURISME DE CLUNY SUD BOURGOGNE, het beter afstemmen van de producten en diensten van L'OFFICE DE TOURISME DE CLUNY SUD BOURGOGNE op de behoeften van de klanten, of het voldoen aan de door de wet voorgeschreven rapporteringsverplichtingen, en andere soortgelijke activiteiten.

Het OFFICE DE TOURISME DE CLUNY SUD BOURGOGNE verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens voor haar activiteit en in het bijzonder voor de volgende doeleinden

Wij verwerken uw gegevens geheel of gedeeltelijk ten behoeve van :

 • om u in staat te stellen informatie te vragen en te verkrijgen over L'OFFICE DE TOURISME DE CLUNY SUD BOURGOGNE en de producten en diensten van L'OFFICE DE TOURISME DE CLUNY SUD BOURGOGNE;
 • om u in staat te stellen onze sites te bekijken en onze inhoud aan te passen aan uw terminal om uw surfervaring te verbeteren;
 • u in staat stellen producten of diensten te kopen;
 • nieuwsbrieven te sturen, als u daarvoor toestemming hebt gegeven door het betreffende vakje aan te vinken.

Onder voorbehoud van de toepasselijke plaatselijke wetgeving geeft U, door Uw e-mailadres te verstrekken, L'OFFICE DE TOURISME DE CLUNY SUD BOURGOGNE uitdrukkelijk de toestemming om dit adres samen met andere persoonsgegevens te gebruiken om U commerciële of marketingboodschappen toe te zenden.

Het OFFICE DE TOURISME DE CLUNY SUD BOURGOGNE kan Uw e-mailadres eveneens gebruiken voor administratieve of andere niet-marketingdoeleinden (bijvoorbeeld om U op de hoogte te brengen van belangrijke wijzigingen aan de Site).

Artikel 6 - Voorwaarden voor verwerking en opslag van persoonsgegevens

Verwerking" van Persoonsgegevens omvat, maar is niet beperkt tot, het gebruiken, opslaan, registreren, overdragen, aanpassen, analyseren, wijzigen, rapporteren, delen en vernietigen van Persoonsgegevens zoals noodzakelijk onder de omstandigheden of zoals vereist door de wet.

Alle verzamelde Persoonsgegevens worden gedurende een beperkte periode bewaard, afhankelijk van het doel van de verwerking, en alleen gedurende de periode waarin de toepasselijke wetgeving voorziet.

Alle verzamelde Persoonsgegevens worden in Frankrijk opgeslagen.

Artikel 7 - Links naar websites die niet worden gecontroleerd door het OFFICE DE TOURISME DE CLUNY SUD BOURGOGNE

De Site kan links bevatten naar websites van derden die voor U van belang kunnen zijn.

L'OFFICE DE TOURISME DE CLUNY SUD BOURGOGNE heeft geen controle over de inhoud van de sites van derden of over de praktijken van deze derden met betrekking tot de bescherming van de Persoonsgegevens die zij kunnen verzamelen. Bijgevolg wijst L'OFFICE DE TOURISME DE CLUNY SUD BOURGOGNE alle verantwoordelijkheid af betreffende de verwerking door deze derden van Uw Persoonsgegevens. Het is uw verantwoordelijkheid om u te informeren over het beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens van deze derden.

Artikel 8 - Doorgifte van persoonsgegevens

Indien U de Site bezoekt vanuit een land buiten de Europese Unie waarvan de wetgeving inzake het verzamelen, gebruiken en overdragen van gegevens afwijkt van die van de Europese Unie, gelieve er dan rekening mee te houden dat U door gebruik te blijven maken van de Site, waarop de Franse wetgeving, de desbetreffende Gebruiksvoorwaarden en dit Beleid van toepassing zijn, Uw Persoonsgegevens overdraagt naar de Europese Unie en instemt met een dergelijke overdracht.

Uw Persoonsgegevens kunnen worden bekendgemaakt binnen L'OFFICE DE TOURISME DE CLUNY SUD BOURGOGNE voor de doeleinden vermeld in artikel 3 van dit Beleid.

Het OFFICE DE TOURISME DE CLUNY SUD BOURGOGNE kan Uw persoonsgegevens buiten de Europese Unie doorgeven, op voorwaarde dat zij, alvorens deze over te dragen, zich ervan vergewist dat de entiteiten buiten de Europese Unie een passend beschermingsniveau bieden, overeenkomstig de geldende Europese wetgeving.

Indien L'OFFICE DE TOURISME DE CLUNY SUD BOURGOGNE verneemt dat een derde, aan wie L'OFFICE DE TOURISME DE CLUNY SUD BOURGOGNE Persoonsgegevens heeft verstrekt voor de in artikel 3 hierboven vermelde doeleinden, Persoonsgegevens gebruikt of verstrekt op een wijze die niet in overeenstemming is met dit Beleid of die in strijd is met de toepasselijke wetgeving, zal L'OFFICE DE TOURISME DE CLUNY SUD BOURGOGNE alle redelijke maatregelen nemen om dergelijk gebruik of dergelijke verstrekking te voorkomen of stop te zetten.

U hebt eveneens het recht om L'OFFICE DE TOURISME DE CLUNY SUD BOURGOGNE al dan niet toe te staan Uw Persoonsgegevens te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor deze Persoonsgegevens oorspronkelijk werden verzameld. U kunt zich tegen dit gebruik verzetten door te verwijzen naar artikel 9 hieronder.

L'OFFICE DE TOURISME DE CLUNY SUD BOURGOGNE kan Uw Persoonsgegevens ook doorgeven aan derden indien L'OFFICE DE TOURISME DE CLUNY SUD BOURGOGNE een dergelijke doorgifte noodzakelijk acht om technische redenen (bijvoorbeeld, voor hostingdiensten door een derde) of om haar wettelijke belangen te beschermen (bijvoorbeeld in geval van verkoop van activa aan een derde, een wijziging van de controle of de volledige of gedeeltelijke liquidatie van L'OFFICE DE TOURISME DE CLUNY SUD BOURGOGNE).

Bovendien kan L'OFFICE DE TOURISME DE CLUNY SUD BOURGOGNE uw Persoonsgegevens delen met de handelaar waarvan u afhankelijk bent of die is toegewezen aan het grondgebied waar u zich bevindt, met het oog op de activiteiten van L'OFFICE DE TOURISME DE CLUNY SUD BOURGOGNE. L'OFFICE DE TOURISME DE CLUNY SUD BOURGOGNE kan uw Persoonsgegevens ook delen met commerciële partners wanneer L'OFFICE DE TOURISME DE CLUNY SUD BOURGOGNE en de commerciële partner gezamenlijk een evenement sponsoren of deelnemen aan een marketingactie waaraan U deelneemt.

L'OFFICE DE TOURISME DE CLUNY SUD BOURGOGNE kan uw persoonsgegevens openbaar maken indien de wet dit vereist of indien L'OFFICE DE TOURISME DE CLUNY SUD BOURGOGNE te goeder trouw van mening is dat een dergelijke openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan een juridisch proces (bijv, een bevelschrift, dagvaarding of ander gerechtelijk bevel) of om de rechten, het eigendom of de persoonlijke veiligheid van L'OFFICE DE TOURISME DE CLUNY SUD BOURGOGNE, onze klanten of het publiek te beschermen.

Indien de toepasselijke wetgeving dit toelaat, kan L'OFFICE DE TOURISME DE CLUNY SUD BOURGOGNE Uw Persoonsgegevens ook delen met derden om U gerichte marketing- of reclameaanbiedingen te doen.

Deze overdrachten kunnen plaatsvinden via het internet of via elke andere methode die L'OFFICE DE TOURISME DE CLUNY SUD BOURGOGNE geschikt acht overeenkomstig de toepasselijke wetgeving en het interne veiligheidsbeleid van de Groep L'OFFICE DE TOURISME DE CLUNY SUD BOURGOGNE.

Artikel 9 - Uw rechten

Uw recht op toegang tot en correctie van uw gegevens

U hebt het recht op toegang tot en rectificatie van uw persoonsgegevens.

U kunt ons vragen uw persoonsgegevens te rectificeren of aan te vullen als deze onjuist, onvolledig, dubbelzinnig of verouderd zijn.

Uw recht op het wissen van uw gegevens

U kunt verzoeken om verwijdering van uw persoonsgegevens wanneer een van de volgende redenen van toepassing is:

 • de persoonsgegevens zijn niet langer noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld of anderszins verwerkt;
 • trekt u de eerder gegeven toestemming in;
 • u op legitieme gronden bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • de verwerking van persoonsgegevens niet in overeenstemming is met de bepalingen van de toepasselijke wet- en regelgeving.

De uitoefening van dit recht is echter niet mogelijk wanneer de bewaring van uw persoonsgegevens noodzakelijk is krachtens de wet- of regelgeving, en met name bijvoorbeeld voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

Uw recht om de gegevensverwerking te beperken

U kunt verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens in de gevallen waarin de wet- en regelgeving voorziet.

Uw recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking

U hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer de verwerking is gebaseerd op de gerechtvaardigde belangen van de voor de verwerking verantwoordelijke.

Uw recht op gegevensoverdraagbaarheid

Sinds 25 mei 2018 heeft u het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens.

De gegevens waarop dit recht kan worden uitgeoefend zijn :

 • alleen uw persoonsgegevens, met uitsluiting van geanonimiseerde persoonsgegevens of gegevens die u niet betreffen;
 • declaratieve persoonsgegevens en de bovengenoemde persoonlijke bedrijfsgegevens;
 • persoonsgegevens die geen inbreuk maken op de rechten en vrijheden van derden, zoals die welke door het zakengeheim worden beschermd.

Dit recht is beperkt tot verwerking op basis van toestemming of contract en tot persoonsgegevens die u persoonlijk hebt gegenereerd.

Dit recht heeft geen betrekking op afgeleide of afgeleide gegevens, die persoonsgegevens zijn die door L'OFFICE DE TOURISME DE CLUNY SUD BOURGOGNE zijn gecreëerd.

Uw recht om uw toestemming in te trekken

Wanneer de gegevensverwerkingen die wij uitvoeren gebaseerd zijn op uw toestemming, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. Wij stoppen dan met de verwerking van uw persoonsgegevens zonder dat dit gevolgen heeft voor de eerdere handelingen waarvoor u toestemming hebt gegeven.

Uw recht op beroep

U hebt het recht een klacht in te dienen bij de CNIL op Frans grondgebied, onverminderd andere administratieve of rechtsmiddelen.

Uw recht om postmortale richtlijnen vast te stellen

U hebt de mogelijkheid om richtlijnen vast te stellen voor het bewaren, verwijderen en doorgeven van uw persoonsgegevens na uw overlijden aan een vertrouwde derde partij, die gecertificeerd is en verantwoordelijk voor het uitvoeren van de wensen van de overledene, overeenkomstig de eisen van het toepasselijke wettelijke kader.

Hoe uw rechten uitoefenen

Alle bovengenoemde rechten kunnen worden uitgeoefend:

 • per post naar het volgende adres OFFICE DE TOURISME DE CLUNY SUD BOURGOGNE - 6 rue Mercière 71250 CLUNY, met bijvoeging van een kopie van uw identiteitskaart en een bewijs van adres;
 • via ons e-mailadres [email protected]. U krijgt dan een procedure toegestuurd om uw identiteit te valideren.

Opmerking: de in het kader van deze procedure toegezonden documenten zullen zuiver worden vernietigd, en de gegevens die mogelijk tijdens de procedure zijn verzameld, zullen aan het einde van de procedure definitief worden gewist.

Sollicitaties die niet aan deze richtsnoeren voldoen, worden niet in aanmerking genomen.

Wij verbinden ons ertoe deze verzoeken binnen een maand na ontvangst te beantwoorden. Deze termijn kan met 2 maanden worden verlengd, afhankelijk van de complexiteit en het aantal ontvangen verzoeken, tot een totaal van 3 maanden.

Als u een account hebt, kunt u uw recht op toegang en rectificatie uitoefenen door in te loggen op uw account.

Met betrekking tot de uitoefening van het recht op informatie kunnen wij echter niet verplicht zijn daaraan gevolg te geven indien :

 • heb je deze informatie al;
 • de registratie of mededeling van uw persoonsgegevens uitdrukkelijk bij wet is voorzien;
 • blijkt de communicatie van informatie onmogelijk;
 • het verstrekken van informatie onevenredige inspanningen zou vergen.

Artikel 10 - Beveiliging en ontvangers van gegevens

Het OFFICE DE TOURISME DE CLUNY SUD BOURGOGNE draagt zorg voor de bescherming en de beveiliging van de Persoonsgegevens die u verkiest aan haar mee te delen, teneinde de vertrouwelijkheid ervan te waarborgen en te voorkomen dat zij worden vervormd, beschadigd, vernietigd of meegedeeld aan onbevoegde derden.

L'OFFICE DE TOURISME DE CLUNY SUD BOURGOGNE heeft fysieke, elektronische en organisatorische beschermingsmaatregelen genomen om elk verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang of verspreiding, wijziging of eventuele vernietiging van deze Persoonsgegevens te voorkomen. Onder deze beschermingsmaatregelen integreert L'OFFICE DE TOURISME DE CLUNY SUD BOURGOGNE technologieën die speciaal ontworpen zijn om de Persoonsgegevens tijdens hun overdracht te beschermen. Ondanks de inspanningen van L'OFFICE DE TOURISME DE CLUNY SUD BOURGOGNE om Uw Persoonsgegevens te beschermen, kan L'OFFICE DE TOURISME DE CLUNY SUD BOURGOGNE de onfeilbaarheid van deze bescherming niet garanderen wegens de onvermijdelijke risico's die zich kunnen voordoen tijdens de overdracht van de Persoonsgegevens.

Aangezien alle Persoonsgegevens vertrouwelijk zijn, is de toegang ertoe beperkt tot de werknemers en dienstverleners van L'OFFICE DE TOURISME DE CLUNY SUD BOURGOGNE die deze nodig hebben voor de uitvoering van hun taken. Alle personen die toegang hebben tot Uw Persoonsgegevens zijn verplicht tot geheimhouding en kunnen worden onderworpen aan disciplinaire maatregelen en/of andere sancties indien zij deze verplichtingen niet nakomen.

Het is echter belangrijk dat U voorzichtig bent om ongeoorloofde toegang tot Uw Persoonlijke Gegevens te voorkomen. U bent verantwoordelijk voor de geheimhouding van Uw wachtwoord en accountgegevens. Daarom moet U ervoor zorgen dat U uitlogt wanneer U dezelfde computer of terminal gebruikt.

Artikel 11 - Geschillenbeslechting

Hoewel L'OFFICE DE TOURISME DE CLUNY SUD BOURGOGNE redelijke maatregelen heeft genomen om Persoonsgegevens te beschermen, is geen enkele overdrachts- of opslagtechnologie volledig onfeilbaar.

L'OFFICE DE TOURISME DE CLUNY SUD BOURGOGNE wil echter de bescherming van de Persoonsgegevens garanderen. Indien U reden hebt om aan te nemen dat de veiligheid van Uw Persoonsgegevens in gevaar is gebracht of dat deze worden misbruikt, wordt U verzocht contact op te nemen met L'OFFICE DE TOURISME DE CLUNY SUD BOURGOGNE op het volgende adres: [email protected].

Het OFFICE DE TOURISME DE CLUNY SUD BOURGOGNE zal klachten betreffende het gebruik en de openbaarmaking van Persoonsgegevens onderzoeken en zal trachten deze op te lossen overeenkomstig de in dit Beleid uiteengezette beginselen.

Ongeoorloofde toegang tot of misbruik van Persoonsgegevens kan volgens de plaatselijke wetgeving een strafbaar feit vormen.

Artikel 12 - Contact

Als u vragen hebt over dit beleid, als u geen informatie meer wilt ontvangen van L'OFFICE DE TOURISME DE CLUNY SUD BOURGOGNE of als u uw persoonsgegevens wilt corrigeren, aanvullen, bijwerken of verwijderen, kunt u een e-mail sturen naar het volgende adres: [email protected].

Artikel 13 - Inwerkingtreding en herziening van het privacybeleid

Dit beleid kan worden bijgewerkt naargelang de behoeften van L'OFFICE DE TOURISME DE CLUNY SUD BOURGOGNE en de omstandigheden of indien de wet dit vereist. Wij nodigen u daarom uit de updates regelmatig te lezen.

Laatste wijziging : 31/03/2022

Is deze inhoud nuttig geweest?

Enregistrer

Deel deze inhoud